aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/aghdpl.cls
blob: d77a38261446549c520914e5510f00c29b1975d2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% File:   aghdpl.cls      (LaTeX Document class option "aghdpl")
%
% Authors: Marcin Szpyrka   (mszpyrka@agh.edu.pl)
%     Grzegorz J. Nalepa (gjn@agh.edu.pl)
%     Paweł Kłeczek   (p.l.kleczek@gmail.com)
%     Szymon Mikulicz  (czilukim@o2.pl)
%     Marcel Piszak   (marcel.piszak@wp.pl)
%     Teresa Makuch   (tesiamakuch@gmail.com)
%     AGH University of Science and Technology, Kraków, POLAND
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\message{*** [aghdpl.cls] --- (MSz, GJN, PK) v3.1.0 <16.02.2016> ***}

\newif\ifpdflatex\pdflatexfalse
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e} %
\ProvidesClass{aghdpl}
\DeclareOption{pdflatex}{\pdflatextrue}
\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{report}}
\ProcessOptions\LoadClass[a4paper,oneside,openright]{report}

\RequirePackage{newtxtext}
\RequirePackage{anyfontsize}
\RequirePackage[T1]{fontenc}
\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{geometry}
\RequirePackage[usenames]{color}
\RequirePackage{fancyhdr}
\RequirePackage{url}
\RequirePackage{titlesec}
\RequirePackage{tocloft}
\RequirePackage{mfirstuc}
\RequirePackage{setspace}

\RequirePackage[font=small, labelfont=bf, labelsep=period]{caption}
\RequirePackage{subcaption}
\RequirePackage{siunitx}
\RequirePackage{enumerate}
\RequirePackage{enumitem}
\RequirePackage[all,defaultlines=2]{nowidow} % Kontrola sierot i wdów - działa lepiej niż \widowpenalty i \clubpenalty

\geometry{lmargin=35mm, rmargin=25mm, tmargin=25mm, bmargin=25mm, foot=10mm, head=10mm}
\definecolor{Green}{rgb}{0.1,0.5,0.1}
\setlength{\parindent}{10mm}

\def\shorttitlePL#1    {\gdef\@shorttitlePL{#1}}
\def\shorttitleEN#1    {\gdef\@shorttitleEN{#1}}
\def\shortauthor#1    {\gdef\@shortauthor{#1}}
\def\titlePL#1      {\gdef\@titlePL{#1}}
\def\titleEN#1      {\gdef\@titleEN{#1}}
\def\facultyPL#1     {\gdef\@facultyPL{#1}}
\def\facultyEN#1     {\gdef\@facultyEN{#1}}
\def\thesistypePL#1    {\gdef\@thesistypePL{#1}}
\def\thesistypeEN#1    {\gdef\@thesistypeEN{#1}}
\def\formPL#1			 {\gdef\@formPL{#1}}
\def\formEN#1			 {\gdef\@formEN{#1}}
\def\supervisor#1     {\gdef\@supervisor{#1}}
\def\reviewer#1      {\gdef\@reviewer{#1}}
\def\acknowledgements#1  {\gdef\@acknowledgements{#1}}
\def\department#1     {\gdef\@department{#1}}
\def\degreeprogrammePL#1 {\gdef\@degreeprogrammePL{#1}}
\def\degreeprogrammeEN#1 {\gdef\@degreeprogrammeEN{#1}}
\def\years#1       {\gdef\@years{#1}}
\def\albumnum#1      {\gdef\@albumnum{#1}}
\def\specialisationPL#1  {\gdef\@specialisationPL{#1}}
\def\specialisationEN#1  {\gdef\@specialisationEN{#1}}
\def\address#1      {\gdef\@address{#1}}
\def\graduationyear#1   {\gdef\@graduationyear{#1}}
\def\yearofstudy#1    {\gdef\@yearofstudy{#1}}
\def\summaryPL#1     {\gdef\@summaryPL{#1}}
\def\summaryEN#1     {\gdef\@summaryEN{#1}}
\def\sex#1        {\gdef\@sex{#1}}
\def\thesisplan#1     {\gdef\@thesisplan{#1}}
\def\agree#1       {\gdef\@agree{#1}}
\def\apprenticeship#1   {\gdef\@apprenticeship{#1}}

\newcommand{\ea}{\expandafter\ifstrequal\expandafter{\@sex}{m}{e}{a}}

\newcommand{\ya}{\expandafter\ifstrequal\expandafter{\@sex}{m}{y}{a}}

\newcommand{\yesno}{\expandafter\ifstrequal\expandafter{\@agree}{t}{TAK}{NIE}}

\renewcommand{\labelitemi}{--}
\renewcommand{\thefootnote}{\fnsymbol{footnote}}

%------------------------------------------------------------------------------

\def\thesisheaders{
	\fancyfoot[LE,RO]{\small \@shortauthor\quad\textit{\@shorttitlePL}}
    \def\thesistitles{{\fontsize{20}{22}\textbf{\@titlePL}}}
}


\DeclareOption{en}{
	\def\thesisheaders{
		\fancyfoot[LE,RO]{\small \@shortauthor\quad\textit{\@shorttitleEN}}
	}
    \def\thesistitles{{\fontsize{20}{22}\textbf{\@titlePL}}\\\vspace*{2mm}
             {\fontsize{20}{22}\textbf{\@titleEN}}}
}

\ProcessOptions

\newcommand{\titlepages}{%
	%--------------------------STRONA TYTUŁOWA--------------------------

	\newpage
	\titlepage

	\begin{center}{\singlespacing

		\includegraphics[scale=0.4]{agh}

		\vspace*{0.4cm}

    \fontsize{16}{20}{\textbf{\MakeUppercase{Akademia Górniczo-Hutnicza}}}\\
    \fontsize{14}{16}{\textbf{\MakeUppercase{Im. Stanisława Staszica w Krakowie}}}

    \vspace*{0.4cm}

    \fontsize{14}{16}{\textbf{\MakeUppercase{\@facultyPL}}}

		\vspace*{2cm}

    \fontsize{20}{22}{\textbf{\MakeUppercase{praca dyplomowa}}}

		\vspace*{0.3cm}

    \fontsize{20}{22}{\textbf{\@thesistypePL a}}

		\vspace*{0.8cm}

    \fontsize{18}{20}{\textbf{\@titlePL}}

		\vspace*{0.8cm}

    \fontsize{14}{16}{\textbf{\@titleEN}}

		\vspace{\fill}

    \fontsize{14}{16}{\begin{tabular}{l m{8cm} c}
      \textit{Autor:} & \fontsize{16}{18}{\textbf{\@author}} &\\
      \textit{Kierunek studiów:} & \@degreeprogrammePL &\\
      \textit{Opiekun pracy:} & \textbf{\@supervisor} &
      \makecell{\vspace{\fill}\\\dots\dots\dots\dots} \\
                  & & \fontsize{11}{12}{\textit{podpis}}\\
    \end{tabular}}
  }\end{center}
	\noindent

	\vspace*{28pt}

	\centerline{\rmfamily\fontsize{14}{16}\selectfont Krak\'{o}w, rok \the\year}

	%--------------------------OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ,
	%SAMODZIELNYM WYKONANIU, JAWNOŚCI I ZGODZIE NA PUBLIKACJĘ W
	%INTERNECIE--------------------------

	\clearpage
	\thispagestyle{empty}

  {\small
   \begin{center}
    \MakeUppercase{\textbf{O{\'s}wiadczenia studenta}}
   \end{center}

   \begin{flushright}
    Krak\'{o}w, dnia \@date
   \end{flushright}

   {\singlespacing
    \noindent
    \begin{flushleft}
     \@author \\
     \textit{Imiona i nazwisko studenta} \\
     \vspace*{0.4cm}
     \@degreeprogrammePL, \@thesistypePL ie, \@formPL \\
     \textit{Kierunek, poziom, forma studi\'{o}w} \\
     \vspace*{0.4cm}
     \@facultyPL \\
     \textit{Nazwa wydzia\l{}u} \\
     \vspace*{0.4cm}
     \@supervisor \\
     \textit{Imiona i nazwisko opiekuna pracy dyplomowej} \\
    \end{flushleft}
    \vspace*{33pt}

    \noindent\underline{\textbf{Ja ni\.{z}ej podpisan\ya\ o\'{s}wiadczam, 
    \.{z}e:}} \\

    \noindent jako tw\'{o}rca/wsp\'{o}\l{}tw\'{o}rca\footnotemark[1] pracy 
    dyplomowej \@thesistypePL iej pt. \\
    \@titlePL

    \vspace*{0.4cm}

    \begin{enumerate}[leftmargin=.5cm, itemsep=0cm]
     \setlength{\parskip}{0cm}
    \item \textbf{uprzedzon\ya~o odpowiedzialno{\'s}ci karnej} na podstawie
     art. 115 ust 1~i~2 ustawy z~dnia 4~lutego 1994~r. o~prawie autorskim
     i~prawach
     pokrewnych (tj. Dz. U. z~2018~r. poz. 1991, z~p{\'o}{\'z}n. zm.): ,,Kto
     przyw{\l{}}aszcza sobie autorstwo albo wprowadza w~b{\l{}}{\k{a}}d co
     do autorstwa ca{\l{}}o{\'s}ci lub cz{\k{e}}{\'s}ci cudzego utworu albo
     artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
     wolno{\'s}ci albo pozbawienia wolno{\'s}ci do lat~3. Tej samej karze
     podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu
     tw{\'o}rcy cudzy utw{\'o}r w~wersji oryginalnej albo w~postaci
     opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekszta{\l{}}ca
     taki utw{\'o}r, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
     nadanie'', \textbf{a tak{\.z}e uprzedzon\ya\ o~odpowiedzialno{\'s}ci
     dyscyplinarnej} na podstawie art. 307 ust.~1 ustawy z~dnia 20 lipca
     2018~r. Prawo o~szkolnictwie wy{\.z}szym i~nauce (tj. Dz. U. z~2018~r.
     poz.
     1668, z~p{\'o}{\'z}n. zm.) ,,Student podlega odpowiedzialno\'{s}ci
     dyscyplinarnej za naruszenie przepis\'{o}w obowi\k{a}zuj\k{a}cych
     w~uczelni oraz za czyn uchybiaj\k{a}cy godno\'{s}ci studenta.''
     \textbf{niniejsz{\k{a}} prac{\k{e}} dyplomow{\k{a}} wykona{\l{}}\ea m
      osobi{\'s}cie i~samodzielnie i~nie korzysta{\l{}}\ea m ze
     {\'z}r{\'o}de{\l{}} innych ni{\.z} wymienione w pracy;}

    \item praca dyplomowa jest wynikiem mojej tw\'{o}rczo\'{s}ci i~nie
     narusza praw autorskich innych os\'{o}b;

    \item wersja elektroniczna przed\l{}o\.{z}onej w~wersji papierowej pracy
     dyplomowej jest wersj\k{a} ostateczn\k{a}, kt\'{o}ra b\k{e}dzie
     przedstawiona komisji przeprowadzaj\k{a}cej egzamin dyplomowy;

    \item praca dyplomowa nie zawiera \.{z}adnych informacji
     podlegaj\k{a}cych ochronie na podstawie przepis\'{o}w o~ochronie
     informacji niejawnych ani nie jest prac\k{a} dyplomow\k{a}, kt\'{o}rej
     przedmiot jest obj\k{e}ty tajemnic\k{a} prawnie chronion\k{a};

    \item $[$\yesno$]$\footnotemark[7]~udzielam nieodp\l{}atnie Akademii
     G\'{o}rniczo-Hutniczej im. Stanis\l{}awa Staszica w~Krakowie licencji
     niewy\l{}\k{a}cznej, bez ogranicze\'{n} czasowych, terytorialnych
     i~ilo\'{s}ciowych na udost\k{e}pnienie mojej pracy dyplomowej w~sieci
     Internet za po\'{s}rednictwem Repozytorium AGH.
   \end{enumerate}
  }
	\vspace*{22pt}

	\begin{flushright}
		\begin{tabular}{c}
			\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\
			\textit{czytelny podpis studenta} \\
		\end{tabular}
	\end{flushright}

  
  \clearpage
  \thispagestyle{empty}
  {\singlespacing
   \noindent\underline{\textbf{Jednocze\'{s}nie uczelnia informuje, \.{z}e:}}
   
   \begin{enumerate}[leftmargin=.5cm, itemsep=0cm]
    \setlength{\parskip}{0cm}
    \item zgodnie z~art. 15a ww. ustawy o~prawie autorskim i~prawach 
     pokrewnych uczelni przys\l{}uguje pierwsze\'{n}stwo w~opublikowaniu 
     pracy dyplomowej studenta. Je\.{z}eli uczelnia nie opublikowa\l{}a 
     pracy dyplomowej w~terminie 6~miesięcy od dnia jej obrony, autor 
     mo\.{z}e j\k{a} opublikowa\'{c}, chyba \.{z}e praca jest 
     cz\k{e}\'{s}ci\k{a} utworu zbiorowego. Ponadto uczelnia jako podmiot, 
     o~kt\'{o}rym mowa w~art.~7 ust.~1 pkt.~1 ustawy z~dnia 20 lipca 
     2018~r. -- Prawo o~szkolnictwie wy\.{z}szym i~nauce (Dz.~U. z~2018~r. 
     poz. 1668, z~p\'{o}\'{z}n. zm.), mo\.{z}e korzysta\'{c} bez 
     wynagrodzenia i~bez konieczno\'{s}ci uzyskania zgody autora z~utworu 
     stworzonego przez studenta w~wyniku wykonywania obowi\k{a}zk\'{o}w 
     zwi\k{a}zanych z~odbywaniem studi\'{o}w, udost\k{e}pnia\'{c} utw\'{o}r 
     ministrowi w\l{}ła\'{s}ciwemu do spraw szkolnictwa wy\.{z}szego 
     i~nauki oraz korzysta\'{c} z utwor\'{o}w znajduj\k{a}cych si\k{e} 
     w~prowadzonych przez niego bazach danych, w~celu sprawdzania 
     z~wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Minister 
     w\l{}a\'{s}ciwy do spraw szkolnictwa wy\.{z}szego i~nauki mo\.{z}e 
     korzysta\'{c} z~prac dyplomowych znajduj\k{a}cych si\k{e} 
     w~prowadzonych przez niego bazach danych w~zakresie niezb\k{e}dnym do 
     zapewnienia prawid\l{}owego utrzymania i~rozwoju tych baz oraz 
     wsp\'{o}\l{}pracuj\k{a}cych z~nimi system\'{o}w informatycznych;
    \item w~\'{s}wietle art. 342 ust. 3 pkt. 5 i~art. 347 ust.~1 ustawy 
    Prawo o~szkolnictwie wy\.{z}szym i~nauce minister w\l{}a\'{s}ciwy do 
    spraw szkolnictwa wy\.{z}szego i~nauki prowadzi baz\k{e} danych 
    zwan\k{a} repozytorium pisemnych prac dyplomowych, kt\'{o}ra obejmuje: 
    tytu\l{} i~tre\'{s}\'{c} pracy dyplomowej; imiona i~nazwisko autora 
    pracy dyplomowej; numer PESEL autora pracy dyplomowej, a~w~przypadku 
    jego braku -- numer dokumentu potwierdzaj\k{a}cego 
    to\.{z}samo\'{s}\'{c} oraz nazw\k{e} pa\'{n}stwa, kt\'{o}re go 
    wyda\l{}o; imiona i~nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer PESEL, 
    a~w~przypadku jego braku -- numer dokumentu potwierdzaj\k{a}cego 
    to\.{z}samo\'{s}\'{c} oraz nazw\k{e} pa\'{n}stwa, kt\'{o}re go 
    wyda\l{}o; imiona i~nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, 
    a~w~przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzaj\k{a}cego 
    to\.{z}samo\'{s}\'{c} oraz nazw\k{e} pa\'{n}stwa, kt\'{o}re go 
    wyda\l{}o; nazw\k{e} uczelni; dat\k{e} zdania egzaminu dyplomowego; 
    kierunek, poziom i~profil studi\'{o}w. Ponadto, zgodnie z~art. 347 ust. 
    2-5 ustawy Prawo o~szkolnictwie wy\.{z}szym i~nauce ww. dane 
    wprowadzaj\k{a} do Zintegrowanego Systemu Informacji o~Szkolnictwie 
    Wy\.{z}szym i~Nauce POL-on (System POL-on) rektorzy. Dost\k{e}p do 
    danych przys\l{}uguje promotorowi pracy dyplomowej oraz Polskiej 
    Komisji Akredytacyjnej, a~tak\.{z}e ministrowi w~zakresie 
    niezb\k{e}dnym do prawid\l{}owego utrzymania i~rozwoju repozytorium 
    oraz system\'{o}w informatycznych wsp\'{o}\l{}pracuj\k{a}cych z~tym 
    repozytorium. Rektor wprowadza tre\'{s}\'{c} pracy dyplomowej do 
    repozytorium niezw\l{}ocznie po zdaniu przez studenta egzaminu 
    dyplomowego. W~repozytorium nie zamieszcza si\k{e} prac 
    zawieraj\k{a}cych informacje podlegaj\k{a}ce ochronie na podstawie 
    przepis\'{o}w o ochronie informacji niejawnych.
  \end{enumerate}
  }

  } %\small

  \footnotetext[1]{~niepotrzebne skre\'{s}li\'{c}}
  \footnotetext[7]{~nale\.{z}y wpisa\'{c} TAK w~przypadku wyra\.{z}enia zgody
  na udost\k{e}pnienie pracy dyplomowej, NIE -- w~przypadku braku zgody;
  nieuzupe\l{}nione pole oznacza brak zgody na udost\k{e}pnienie pracy.}


	%--------------------------STRESZCZENIE--------------------------

  \clearpage
  \thispagestyle{empty}

  \begin{flushright}
    Krak\'{o}w, \@date
  \end{flushright}
  \vspace*{-55pt}

  \begin{flushleft}\singlespacing
   Akademia G{\'o}rniczo-Hutnicza im. Stanis{\l{}}awa Staszica \\
   {\bfseries\@facultyPL}
   \vspace*{0.2cm}

   Kierunek studiów: \@degreeprogrammePL
   \\\vspace*{0.2cm}
   Specjalność: \@specialisationPL
   \\\vspace*{0.2cm}
   \@author \\
   \textit{Imiona i nazwisko studenta}
   \\\vspace*{0.2cm}
   {\bfseries Praca dyplomowa \@thesistypePL a} \\
   \@titlePL
   \vspace*{-0.3cm}
   \begin{center} \textit{(tytuł pracy)}\end{center}
   \vspace*{0.2cm}
   Opiekun: \@supervisor \\
  \end{flushleft}
  \vspace*{0.0cm}

  \begin{center}
   \textbf{\MakeUppercase{Streszczenie}}
  \end{center}
  \onehalfspacing
  \@summaryPL

  %--------------------------SUMMARY--------------------------

  \clearpage
  \thispagestyle{empty}

  \begin{flushright}
   Krak\'{o}w, {\selectlanguage{english}\@date}
  \end{flushright}
  \vspace*{-55pt}

  \begin{flushleft}\singlespacing
   AGH University of Science and Technology \\
   {\bfseries\@facultyEN}
   \vspace*{0.2cm}

   Field of Study: \@degreeprogrammeEN
   \\\vspace*{0.2cm}
   Specialization: \@specialisationEN
   \\\vspace*{0.2cm}
   \@author \\
   \textit{(First name and family name of the student)}
   \\\vspace*{0.2cm}
   {\bfseries \emakefirstuc{\@thesistypeEN} Diploma Thesis}\\
   \@titleEN
   \vspace*{-0.3cm}
   \begin{center} \textit{(Thesis title)}\end{center}
   \vspace*{0.2cm}
   Supervisor: \@supervisor \\
  \end{flushleft}
  \vspace*{0.0cm}

  \begin{center}
   \textbf{\MakeUppercase{Summary}}
  \end{center}
  \onehalfspacing
  \@summaryEN	%--------------------------PLAN PRACY--------------------------
	\clearpage
  \thispagestyle{empty}

  \singlespacing

  \begin{flushright}
   Krak\'{o}w, dnia \@date
  \end{flushright}

  \begin{flushleft}
   {\bfseries\MakeUppercase{Akademia G\'{o}rniczo-Hutnicza}}\\
   \indent{\bfseries\MakeUppercase{\@facultyPL}}
  \end{flushleft}
  \begin{center}

   \vspace*{6mm}

   {\bfseries TEMATYKA PRACY DYPLOMOWEJ} \\
   \vspace{5mm}

   {\bfseries\@author} \\
   {\itshape imi\k{e} i nazwisko studenta}\\
   \vspace*{5mm}
  \end{center}

  \onehalfspacing
  \noindent \textbf{Tytuł pracy dyplomowej:} \\ \@titlePL \\

  \noindent\begin{tabular}{p{35mm} p{75mm} c}
   Promotor pracy: & \@supervisor & \\
   Recenzent pracy: & \@reviewer  & \\
            &       & \\
            &       & \dots\dots\dots\dots\dots \\
            &       & \textit{Podpis dziekana} \\
  \end{tabular}

  \vspace*{10mm}
  \singlespacing
  \noindent PLAN PRACY DYPLOMOWEJ:\\
  \@thesisplan
  \vspace{0.6cm}
  Praktyka (dyplomowa): \vspace*{0.1cm}\\ \@apprenticeship \\
  \begin{flushright}
   \begin{tabular}{l c c}
    Krak\'ow, & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\
         & {\itshape data} & {\itshape podpis dyplomanta} \\
         &         & \\
         &         & \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\
         &         & {\itshape podpis promotora} \\
   \end{tabular}
  \end{flushright}
  \vspace{0.6cm}
  \centerline{{Termin oddania do dziekanatu:}\hspace{30mm}\dots\dots\dots\dots 20\dots r.}


	%--------------------------PODZIĘKOWANIA--------------------------

	\clearpage \titlepage

	\vspace*{15cm} \vfill
	\begin{flushright}
	\begin{minipage}[!h]{10cm}
	{\begin{flushright}
	\Large\itshape \@acknowledgements
	\end{flushright}
	\end{minipage}
	\end{flushright}

	\clearpage

	\setcounter{page}{9}

}


\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{\thechapter.\ #1}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection.\ #1}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.5pt}
\fancyhf{}
\fancyhead{}
%\fancyhead[L]{\slshape{\small \rightmark}}
\fancyhead[RE,LO]{\slshape{\small \rightmark}}
%\fancyhead[R]{\bfseries \thepage}
\fancyhead[RO,LE]{\bfseries \thepage}

\thesisheaders

\frenchspacing
\sloppy
\flushbottom
\onehalfspacing

%---------------------------------------------------------------------------
% Ustawienia parametrów tytułów rozdziałów, podrozdziałów, itd.
%---------------------------------------------------------------------------

\titleformat{\chapter}[block]
{\bfseries\LARGE}{\filright \LARGE\thechapter. }{0ex}{}
%odstępy: lewy, góra, dół
\titlespacing{\chapter}{0pt}{17mm}{19mm}
\titleformat{\section}[block]
{\bfseries\Large}{\filright \Large\thesection. }{0ex}{}
\titlespacing{\section}{7mm}{8mm plus 0mm minus 1mm}{4mm plus 0mm minus 1mm}
\titleformat{\subsection}[block]
{\bfseries\large}{\filright \large\thesubsection. }{0ex}{}
\titlespacing{\subsection}{7mm}{6mm}{2.5mm}
\titleformat{\subsubsection}[block]
{\bfseries\normalsize}{\filright \normalsize\thesubsubsection. }{0ex}{}
\titlespacing{\subsubsection}{7mm}{3mm}{1.5mm}


%---------------------------------------------------------------------------
% Ustawienia parametrów generowania spisu treści i spisu rysunków
%---------------------------------------------------------------------------

\renewcommand{\cfttoctitlefont}{\bfseries\Large}
\renewcommand{\cftbeforetoctitleskip}{20mm}
\renewcommand{\cftaftertoctitleskip}{19mm}
\renewcommand{\cftchapleader}{\cftdotfill{\cftdot}}
\renewcommand{\cftsecleader}{\cftdotfill{\cftdot}}
\renewcommand{\cftsubsecleader}{\cftdotfill{\cftdot}}
\renewcommand{\cftchapaftersnum}{.}
\renewcommand{\cftsecaftersnum}{.}
\renewcommand{\cftsubsecaftersnum}{.}
\setlength{\cftparskip}{2pt}
\setlength{\cftbeforechapskip}{0mm}
\renewcommand{\cftchappagefont}{\normalsize}


%---------------------------------------------------------------------------
% Ustawienia wyświetlania liczb (zgodne z polskimi zwyczajami typograficznymi)
%---------------------------------------------------------------------------

\sisetup{
	output-decimal-marker = {,},
	%	round-mode=places,
	%	round-precision=4,
	group-separator={~},
}

%---------------------------------------------------------------------------
% Ustawienia wyświetlania URL-i
%---------------------------------------------------------------------------

% Zmiana kroju czcionki URL-i z czcionki o stałej szerokości na szeryfową z kursywą.
\renewcommand\UrlFont{\rmfamily\itshape}


%---------------------------------------------------------------------------
% Ustawienia podpisów pod ilustracjami
%---------------------------------------------------------------------------

\captionsetup[subfigure]{labelfont=md}
\captionsetup{%
	% Użyj okrągłych nawiasów wokół odwołań do "podilustracji".
	subrefformat=parens,
	% Margines z obu stron podpisu.
	margin=2cm,
	% W przypadku podpisów mieszczących się w jednej linii nie stosuj justowania, tylko wyśrodkuj cały podpis.
	singlelinecheck=on,
}


%---------------------------------------------------------------------------
% Środowisko do tworzenia opisów symboli użytych w równaniu.
%---------------------------------------------------------------------------

\SetLabelAlign{parright}{\parbox[t]{\labelwidth}{\raggedleft#1}}
\setlist[description]{style=multiline, topsep=10pt, align=parright}

% Odstęp po obu stronach półpauzy.
\newlength{\descriptiondashgap}
\setlength{\descriptiondashgap}{0.5em}

% Element na liście symboli matematycznych użytych w równaniu (symbol wyrównany do prawej, oddzielony półpauzą od definicji)
\renewcommand*\descriptionlabel[1]{\hspace \labelsep \normalfont \bfseries #1 \mdseries\hspace{\descriptiondashgap}--\hspace{\descriptiondashgap}}

% Odległość półpauzy od lewego marginesu.
\newlength{\eqwheremargin}
\setlength{\eqwheremargin}{2cm}

\newenvironment{eqwhere}[1][]
{%
\setlength{\eqwheremargin}{#1}%
\begin{description}[leftmargin=\eqwheremargin, itemsep=0cm, labelsep=0cm]
}
{\end{description}}
%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "praca"
%%% End: