aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSylwester Rąpała <sylwesterrapala@outlook.com>2019-07-20 21:12:29 +0200
committerSzymon Mikulicz <szymon.mikulicz@posteo.net>2019-07-20 21:12:29 +0200
commit60a4d46d234297e80091c117a83813ca0b591a47 (patch)
tree2e5464d638f08da4877d3119cede760f7c1513fe
parentbe1c1ef077ebd0dc06e486945c41e89ed0cdbff0 (diff)
Usunięcie ostrzerzeń z pracy (#1)v2.0
* Fix chktex warnings in praca.tex
-rw-r--r--praca.tex64
-rw-r--r--rozdzial1.tex15
-rw-r--r--rozdzial2.tex53
-rw-r--r--rozdzial3.tex12
-rw-r--r--zalocznikA.tex2
5 files changed, 68 insertions, 78 deletions
diff --git a/praca.tex b/praca.tex
index e9c970d..b81cf83 100644
--- a/praca.tex
+++ b/praca.tex
@@ -42,17 +42,17 @@
\usepackage{placeins}
\ifcsname{chapter}\endcsname%
- \let\Oldchapter\chapter
+ \let\Oldchapter\chapter%
\renewcommand{\chapter}{\FloatBarrier\Oldchapter}
\fi
-\let\Oldsection\section
+\let\Oldsection\section%
\renewcommand{\section}{\FloatBarrier\Oldsection}
-\let\Oldsubsection\subsection
+\let\Oldsubsection\subsection%
\renewcommand{\subsection}{\FloatBarrier\Oldsubsection}
-\let\Oldsubsubsection\subsubsection
+\let\Oldsubsubsection\subsubsection%
\renewcommand{\subsubsection}{\FloatBarrier\Oldsubsubsection}
% --- < bibliografia > ---
@@ -112,7 +112,7 @@ backend=biber
\usepackage{listings}
\lstset{language=TeX}
-\lstset{
+\lstset{%
literate={ą}{{\k{a}}}1
{ć}{{\'c}}1
{ę}{{\k{e}}}1
@@ -141,7 +141,7 @@ backend=biber
\definecolor{mygray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
\definecolor{mymauve}{rgb}{0.58,0,0.82}
-\lstset{ %
+\lstset{%
backgroundcolor=\color{white}, % choose the background color
basicstyle=\ttfamily\footnotesize, % size of fonts used for the code
breaklines, breakatwhitespace, % automatic line breaking only at whitespace
@@ -150,14 +150,14 @@ backend=biber
showstringspaces=false,
numberstyle=\tiny,
frame=l,
- escapeinside={\%*}{*)}, % if you want to add LaTeX within your code
+ escapeinside={*@}{@*}, % if you want to add LaTeX within your code
keywordstyle=\color{blue}, % keyword style
stringstyle=\color{mymauve} % string literal style
}
% ------------------------
-\AtBeginDocument{
+\AtBeginDocument{%
\renewcommand{\tablename}{Tab.}
\renewcommand{\figurename}{Rys.}
}
@@ -181,34 +181,34 @@ backend=biber
\author{{[}Imiona i Nazwisko]}
\makeatletter% Poniższe makra są wyłącznie zdefiniowane w klasie aghdpl-imir
-\@ifclassloaded{aghdpl}{
+\@ifclassloaded{aghdpl}{%
\sex{m} % Mężczyzna - m; kobieta - cokolwiek
- \shortauthor{{[}Im. i nazwisko]}
- \albumnum{{[}xxxxxx]}
- \address{{[}Adres]}
+ \shortauthor{{[Im.\ i nazwisko]}}
+ \albumnum{{[xxxxxx]}}
+ \address{{[Adres]}}
- \titlePL{{[}Bardzo długi temat niezwykle dogłębnej pracy dyplomowej inżynierskiej debatującej nad ekstraordynaryjnie pasjonującym zagadnieniem]}
- \titleEN{{[}Very long title of extremely indepth engineer dimploma thesis exploring an extraordinarily interesing subject]}
+ \titlePL{{[Bardzo długi temat niezwykle dogłębnej pracy dyplomowej inżynierskiej debatującej nad ekstraordynaryjnie pasjonującym zagadnieniem]}}
+ \titleEN{{[Very long title of extremely indepth engineer dimploma thesis exploring an extraordinarily interesing subject]}}
- \shorttitlePL{{[}Skrócony temat pracy]} % skrócona wersja tytułu
- \shorttitleEN{{[}Short thesis subject]}
+ \shorttitlePL{{[Skrócony temat pracy]}} % skrócona wersja tytułu
+ \shorttitleEN{{[Short thesis subject]}}
% rodzaj pracy bez końcówki fleksyjnej np. inżyniersk, magistersk
\thesistypePL{magistersk}
\thesistypeEN{engineer}
- \supervisor{{[}Tytuł, imię i nazwisko promotora]}
+ \supervisor{{[Tytuł, imię i nazwisko promotora]}}
- \reviewer{{[}Tytuł, imię i nazwisko recenzenta]}
+ \reviewer{{[Tytuł, imię i nazwisko recenzenta]}}
- \degreeprogrammePL{{[}Nazwa kierunku studiów]}
- \degreeprogrammeEN{{[}Field of Study]}
+ \degreeprogrammePL{{[Nazwa kierunku studiów]}}
+ \degreeprogrammeEN{{[Field of Study]}}
- \specialisationPL{{[}Nazwa specjalności]}
- \specialisationEN{{[}Specialisation]}
+ \specialisationPL{{[Nazwa specjalności]}}
+ \specialisationEN{{[Specialisation]}}
- \graduationyear{{[}Rok ukończenia]}
+ \graduationyear{{[Rok ukończenia]}}
\years{2017/2018}
\yearofstudy{IV}
\formPL{stacjonarne}
@@ -226,7 +226,7 @@ backend=biber
\facultyPL{Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki}
\facultyEN{Faculty of Mechanical Engineering and Robotics}
- \thesisplan{ % Przykłądowy plan pracy, należy omówić z promotorem
+ \thesisplan{% Przykładowy plan pracy, należy omówić z promotorem
\begin{enumerate}
\item Omówienie tematu pracy i sposobu realizacji z promotorem.
\item Zebranie i opracowanie literatury dotyczącej tematu pracy.
@@ -237,14 +237,14 @@ backend=biber
}
\summaryPL{\indent\indent%
- {[}Treść streszczenia]
+ {[Treść streszczenia]}
}
\summaryEN{\indent\indent%
- {[}Summary text]
+ {[Summary text]}
}
\acknowledgements{%
- Serdecznie dziękuję \dots tu ciąg dalszych podziękowań np. dla promotora,
+ Serdecznie dziękuję \dots tu ciąg dalszych podziękowań np.\ dla promotora,
żony, sąsiada itp.
}
@@ -260,11 +260,11 @@ backend=biber
\begin{document}
-\titlepages
+\titlepages{}
% Ponowne zdefiniowanie stylu `plain`, aby usunąć numer strony z pierwszej strony spisu treści i poszczególnych rozdziałów.
\fancypagestyle{plain}
-{
+{%
% Usuń nagłówek i stopkę
\fancyhf{}
% Usuń linie.
@@ -282,10 +282,10 @@ backend=biber
\include{tests}
%Kod poniżej dodaje Bibliografię do spisu treści
-\cleardoublepage
-\phantomsection
+\cleardoublepage{}
+\phantomsection{}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliografia}
-\printbibliography
+\printbibliography{}
% Załączniki
\begin{appendices}
diff --git a/rozdzial1.tex b/rozdzial1.tex
index a0d340b..a5196d9 100644
--- a/rozdzial1.tex
+++ b/rozdzial1.tex
@@ -1,14 +1,12 @@
-\chapter{Wprowadzenie}
-\label{cha:wprowadzenie}
+\chapter{Wprowadzenie}\label{cha:wprowadzenie}
-\LaTeX~jest systemem składu umożliwiającym tworzenie dowolnego typu dokumentów (w~szczególności naukowych i technicznych) o wysokiej jakości typograficznej (\cite{Dil00}, \cite{Lam92}). Wysoka jakość składu jest niezależna od rozmiaru dokumentu -- zaczynając od krótkich listów do bardzo grubych książek. \LaTeX~automatyzuje wiele prac związanych ze składaniem dokumentów np.: referencje, cytowania, generowanie spisów (treśli, rysunków, symboli itp.) itd.
+\LaTeX~jest systemem składu umożliwiającym tworzenie dowolnego typu dokumentów (w~szczególności naukowych i~technicznych) o~wysokiej jakości typograficznej (\cite{Dil00}, \cite{Lam92}). Wysoka jakość składu jest niezależna od rozmiaru dokumentu --- zaczynając od krótkich listów do bardzo grubych książek. \LaTeX~automatyzuje wiele prac związanych ze składaniem dokumentów np.: referencje, cytowania, generowanie spisów (treści, rysunków, symboli itp.) itd.
-\LaTeX~jest zestawem instrukcji umożliwiających autorom skład i wydruk ich prac na najwyższym poziomie typograficznym. Do formatowania dokumentu \LaTeX~stosuje \TeX a (wymiawamy 'tech' -- greckie litery $\tau$, $\epsilon$, $\chi$). Korzystając z~systemu składu \LaTeX~mamy za zadanie przygotować jedynie tekst źródłowy, cały ciężar składania, formatowania dokumentu przejmuje na siebie system.
+\LaTeX~jest zestawem instrukcji umożliwiających autorom skład i wydruk ich prac na najwyższym poziomie typograficznym. Do formatowania dokumentu \LaTeX~stosuje \TeX{}a (wymawiamy [tech] --- greckie litery $\tau$, $\epsilon$, $\chi$). Korzystając z~systemu składu \LaTeX~mamy za zadanie przygotować jedynie tekst źródłowy, cały ciężar składania, formatowania dokumentu przejmuje na siebie system.
%---------------------------------------------------------------------------
-\section{Cele pracy}
-\label{sec:celePracy}
+\section{Cele pracy}\label{sec:celePracy}
Celem poniższej pracy jest zapoznanie studentów z systemem \LaTeX~w zakresie umożliwiającym im samodzielne, profesjonalne złożenie pracy dyplomowej w systemie \LaTeX.
@@ -22,10 +20,9 @@ Celem poniższej pracy jest zapoznanie studentów z systemem \LaTeX~w zakresie u
%---------------------------------------------------------------------------
-\section{Zawartość pracy}
-\label{sec:zawartoscPracy}
+\section{Zawartość pracy}\label{sec:zawartoscPracy}
-W rodziale~\ref{cha:pierwszyDokument} przedstawiono podstawowe informacje dotyczące struktury dokumentów w \LaTeX u. Alvis~\cite{Alvis2011} jest językiem
+W rozdziale~\ref{cha:pierwszyDokument} przedstawiono podstawowe informacje dotyczące struktury dokumentów w \LaTeX{}u. Alvis~\cite{Alvis2011} jest językiem
diff --git a/rozdzial2.tex b/rozdzial2.tex
index 5af1878..ef63447 100644
--- a/rozdzial2.tex
+++ b/rozdzial2.tex
@@ -1,18 +1,16 @@
-\chapter{Pierwszy dokument}
-\label{cha:pierwszyDokument}
+\chapter{Pierwszy dokument}\label{cha:pierwszyDokument}
-W rozdziale tym przedstawiono podstawowe informacje dotyczące struktury prostych plików \LaTeX a. Omówiono również metody kompilacji plików z zastosowaniem programów \emph{latex} oraz \emph{pdflatex}.
+W rozdziale tym przedstawiono podstawowe informacje dotyczące struktury prostych plików \LaTeX a. Omówiono również metody kompilacji plików z zastosowaniem programów \emph{latex} oraz \emph{pdflatex}. % chktex 1
%---------------------------------------------------------------------------
-\section{Struktura dokumentu}
-\label{sec:strukturaDokumentu}
+\section{Struktura dokumentu}\label{sec:strukturaDokumentu}
-Plik \LaTeX owy jest plikiem tekstowym, który oprócz tekstu zawiera polecenia formatujące ten tekst (analogicznie do języka HTML). Plik składa się z dwóch części:
+Plik \LaTeX owy jest plikiem tekstowym, który oprócz tekstu zawiera polecenia formatujące ten tekst (analogicznie do języka HTML). Plik składa się z dwóch części: % chktex 1
\begin{enumerate}%[1)]
-\item Preambuły -- określającej klasę dokumentu oraz zawierającej m.in. polecenia dołączającej dodatkowe pakiety;
+\item Preambuły --- określającej klasę dokumentu oraz zawierającej m.in.\ polecenia dołączającej dodatkowe pakiety;
-\item Części głównej -- zawierającej zasadniczą treść dokumentu.
+\item Części głównej --- zawierającej zasadniczą treść dokumentu.
\end{enumerate}
\begin{program}
@@ -35,13 +33,12 @@ Plik \LaTeX owy jest plikiem tekstowym, który oprócz tekstu zawiera polecenia
\end{lstlisting}
\end{program}
-Nie ma żadnych przeciwskazań do tworzenia dokumentów w~\LaTeX u w~języku polskim. Plik źródłowy jest zwykłym plikiem tekstowym i~do jego przygotowania można użyć dowolnego edytora tekstów, a~polskie znaki wprowadzać używając prawego klawisza \texttt{Alt}. Jeżeli po kompilacji dokumentu polskie znaki nie są wyświetlane poprawnie, to na 95\% źle określono sposób kodowania znaków (należy zmienić opcje wykorzystywanych pakietów).
+Nie ma żadnych przeciwwskazań do tworzenia dokumentów w~\LaTeX u w~języku polskim. Plik źródłowy jest zwykłym plikiem tekstowym i~do jego przygotowania można użyć dowolnego edytora tekstów, a~polskie znaki wprowadzać używając prawego klawisza \texttt{Alt}. Jeżeli po kompilacji dokumentu polskie znaki nie są wyświetlane poprawnie, to na 95\% źle określono sposób kodowania znaków (należy zmienić opcje wykorzystywanych pakietów). % chktex 1
%---------------------------------------------------------------------------
-\section{Kompilacja}
-\label{sec:kompilacja}
+\section{Kompilacja}\label{sec:kompilacja}
Załóżmy, że przygotowany przez nas dokument zapisany jest w pliku \texttt{test.tex}. Kolejno wykonane poniższe polecenia (pod warunkiem, że w pierwszym przypadku nie wykryto błędów i kompilacja zakończyła się sukcesem) pozwalają uzyskać nasz dokument w formacie pdf:
@@ -51,52 +48,50 @@ dvips test.dvi -o test.ps
ps2pdf test.ps
\end{lstlisting}
%
-lub za pomocą PDF\LaTeX:
+lub za pomocą PDF\LaTeX\@:
\begin{lstlisting}
pdflatex test.tex
\end{lstlisting}
-Przy pierwszej kompilacji po zmiane tekstu, dodaniu nowych etykiet itp., \LaTeX~tworzy sobie spis rozdziałów, obrazków, tabel itp., a dopiero przy następnej kompilacji korzysta z tych informacji.
+Przy pierwszej kompilacji po zmianie tekstu, dodaniu nowych etykiet itp., \LaTeX\ tworzy sobie spis rozdziałów, obrazków, tabel itp., a dopiero przy następnej kompilacji korzysta z tych informacji.
-W pierwszym przypadku rysunki powinny być przygotowane w~formacie eps, a~w~drugim w~formacie pdf. Ponadto, jeżeli używamy polecenia \texttt{pdflatex test.tex} można wstawiać grafikę bitową (np. w formacie jpg).
+W pierwszym przypadku rysunki powinny być przygotowane w~formacie eps, a~w~drugim w~formacie pdf. Ponadto, jeżeli używamy polecenia \texttt{pdflatex test.tex} można wstawiać grafikę bitową (np.\ w formacie jpg).
%---------------------------------------------------------------------------
-\section{Narzędzia}
-\label{sec:narzedzia}
+\section{Narzędzia}\label{sec:narzedzia}
Do przygotowania pliku źródłowego może zostać wykorzystany dowolny edytor tekstowy. Niektóre edytory, np. GEdit, mają wbudowane moduły ułatwiające składanie tekstów w LaTeXu (kolorowanie składni, skrypty kompilacji, itp.).
-Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org}
+Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org} % chktex 1
-Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX~ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy.
+Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX\ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy. % chktex 1
\textbf{Dla testu łamania stron powtórzenia powyższego tekstu.}
Do przygotowania pliku źródłowego może zostać wykorzystany dowolny edytor tekstowy. Niektóre edytory, np. GEdit, mają wbudowane moduły ułatwiające składanie tekstów w LaTeXu (kolorowanie składni, skrypty kompilacji, itp.).
-Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org}
-Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX~ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy.
-Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX~ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy.
+Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org} % chktex 1
+Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX\ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy. % chktex 1
+Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX\ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy.
-Do przygotowania pliku źródłowego może zostać wykorzystany dowolny edytor tekstowy. Niektóre edytory, np. GEdit, mają wbudowane moduły ułatwiające składanie tekstów w LaTeXu (kolorowanie składni, skrypty kompilacji, itp. itd. itp.).
-Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org}
-Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX~ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy.
+Do przygotowania pliku źródłowego może zostać wykorzystany dowolny edytor tekstowy. Niektóre edytory, np. GEdit, mają wbudowane moduły ułatwiające składanie tekstów w \LaTeX u (kolorowanie składni, skrypty kompilacji, itp.\ itd.\ itp.). % chktex 1
+Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org} % chktex 1
+Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX\ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy. % chktex 1
Do przygotowania pliku źródłowego może zostać wykorzystany dowolny edytor tekstowy. Niektóre edytory, np. GEdit, mają wbudowane moduły ułatwiające składanie tekstów w LaTeXu (kolorowanie składni, skrypty kompilacji, itp.).
-Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org}
-Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX~ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy.
+Jednym z bardziej znanych środowisk do składania dokumentów \LaTeX a jest {\em TeXstudio}, oferujące kompletne środowisko pracy. Zobacz: \url{http://www.texstudio.org} % chktex 1
+Bardzo dobrym środowiskiem jest również edytor gEdit z wtyczką obsługującą \LaTeX a. Jest to standardowy edytor środowiska Gnome. Po instalacji wtyczki obsługującej \LaTeX\ zamienia się w wygodne i szybkie środowisko pracy. % chktex 1
%---------------------------------------------------------------------------
-\section{Przygotowanie dokumentu}
-\label{sec:przygotowanieDokumentu}
+\section{Przygotowanie dokumentu}\label{sec:przygotowanieDokumentu}
-Plik źródłowy \LaTeX a jest zwykłym plikiem tekstowym. Przygotowując plik
+Plik źródłowy \LaTeX a jest zwykłym plikiem tekstowym. Przygotowując plik % chktex 1
źródłowy warto wiedzieć o kilku szczegółach:
\begin{itemize}
diff --git a/rozdzial3.tex b/rozdzial3.tex
index 0e25570..4286278 100644
--- a/rozdzial3.tex
+++ b/rozdzial3.tex
@@ -10,7 +10,7 @@ Pakiet \texttt{siunitx} zadba o to, by liczba została poprawnie sformatowana: \
\section{Rysunek}
-Pakiet \texttt{subcaption} pozwala na umieszczanie w podpisie rysunku odnośników do ,,podilustracji'': \\
+Pakiet \texttt{subcaption} pozwala na umieszczanie w podpisie rysunku odnośników do ,,podilustracji'':\\ % chktex 26
\begin{figure}[h]
\centering
@@ -23,9 +23,8 @@ Pakiet \texttt{subcaption} pozwala na umieszczanie w podpisie rysunku odnośnik
\centering
\framebox[2.0\width]{B}
\subcaption{\label{subfigure_b}}
- \end{subfigure}
- \label{fig:subcaption_example}
- \caption{Przykład użycia \texttt{\textbackslash subcaption}: \protect\subref{subfigure_a} litera A, \protect\subref{subfigure_b} litera B.}
+ \end{subfigure}\label{fig:subcaption_example}
+ \caption{Przykład użycia \texttt{\textbackslash{} subcaption}: \protect\subref{subfigure_a} litera A, \protect\subref{subfigure_b} litera B.}
\end{figure}
\section{Tabela}
@@ -36,8 +35,7 @@ Pakiet \texttt{threeparttable} umożliwia dodanie do tabeli adnotacji: \\
\centering
\begin{threeparttable}
- \caption{Przykład tabeli}
- \label{tab:table_example}
+ \caption{Przykład tabeli}\label{tab:table_example}
\begin{tabularx}{0.6\textwidth}{C{1}}
\toprule
@@ -50,7 +48,7 @@ Pakiet \texttt{threeparttable} umożliwia dodanie do tabeli adnotacji: \\
\begin{tablenotes}
\footnotesize
- \item[a] Jakiś komentarz\textellipsis
+ \item[a] Jakiś komentarz\textellipsis{}
\end{tablenotes}
\end{threeparttable}
diff --git a/zalocznikA.tex b/zalocznikA.tex
index fc9bc21..2e1ec2a 100644
--- a/zalocznikA.tex
+++ b/zalocznikA.tex
@@ -6,4 +6,4 @@ Mauris turpis nunc, dignissim ac fringilla quis, dignissim sed dui. Cras porttit
Nunc a dapibus elit, nec iaculis erat. Suspendisse eleifend neque ac odio volutpat vulputate. Etiam varius odio quis leo aliquam, ac laoreet turpis vulputate. Donec rutrum pulvinar odio, vitae maximus ipsum bibendum a. Curabitur euismod erat a cursus vehicula. Aenean quis quam vulputate, consequat erat vitae, molestie felis. Morbi gravida nulla vitae leo hendrerit iaculis. Donec lobortis, quam ac ultrices aliquam, purus lectus tempus enim, et dictum nunc tortor vitae ligula. Aliquam volutpat bibendum nulla, non elementum nunc congue ut. Aenean mattis arcu in velit faucibus, vel eleifend nibh imperdiet. Etiam eget gravida nulla, quis varius sapien.
-Donec bibendum commodo mi, vel interdum neque mattis nec. Suspendisse potenti. In lectus elit, accumsan non purus quis, viverra eleifend ipsum. Sed vel ex sed dolor consectetur scelerisque. Praesent id leo ultrices eros ornare accumsan. Mauris pharetra justo at tortor scelerisque mattis. Quisque eu risus vitae mi tristique pulvinar eget et nisi. Praesent a nibh vitae nunc aliquet laoreet eu eu massa. Sed aliquet mollis cursus. In erat nisl, suscipit eget justo id, euismod pellentesque nulla. \ No newline at end of file
+Donec bibendum commodo mi, vel interdum neque mattis nec. Suspendisse potenti. In lectus elit, accumsan non purus quis, viverra eleifend ipsum. Sed vel ex sed dolor consectetur scelerisque. Praesent id leo ultrices eros ornare accumsan. Mauris pharetra justo at tortor scelerisque mattis. Quisque eu risus vitae mi tristique pulvinar eget et nisi. Praesent a nibh vitae nunc aliquet laoreet eu eu massa. Sed aliquet mollis cursus. In erat nisl, suscipit eget justo id, euismod pellentesque nulla.